MENU

Door: DuurzaamMOED, 17 september 2014


Scholen zetten in op zonne-energie

Veel basisscholen in de regio Tilburg zien grote kansen voor zonne-energie. Als alle plan­nen doorgaan, krijgen tientallen schoolgebouwen zonnepanelen op het dak. Schoolbesturen hopen te profiteren van de miljoenen aan subsidies die klaar liggen voor dit soort projecten.

De Midden-Brabantse Ontwikke­lings Maatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) pro­beert meer scholen warm te krij­gen voor de plaatsing van zonne­collectoren. „En die animo is er ze­ker”, concludeert Herman Gels van MOED. „Wel kost het overleg met de scholen veel tijd.”

Veel schoolgebouwen geschikt

Uit een eerder onderzoek bleek dat 41 schoolgebouwen geschikt zijn om zonnepanelen op te leg­gen. Daarbij speelt de ligging van de scholen uiteraard een grote rol. MOED, onderdeel van samenwer­kingsverband Midpoint Brabant, heeft 4,4 miljoen aan subsidies binnengeharkt om een kleine veertig schooldaken van collecto­ren te voorzien. Maar de scholen zullen zelf ook moeten investe­ren, mogelijk gesteund door ande­re partijen en bedrijven.

Serieuze plannen schoolbesturen

De schoolbesturen van Tangent en SKOTZO (stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost) hebben serieuze plannen om op een groot aantal van hun gebou­wen zonnepanelen te plaatsen. Bij Tangent gaat het om de scho­len Den Bijstere, De Cocon, d’n Hazennest, De Lochtenbergh, Prins Bernhardschool, De Regen­boog, Stelaertshoeve, De Vlashof, (Tilburg), De Kleine Akkers (Goir­le), St. Caecilia (Berkel-Enschot) en de nieuwbouw van De Kring in Rijen. „Het is nog niet hele­maal rond”, stelt de woordvoerder van Tangent. „Je moet alles goed uitzoeken, ook juridisch. Verder zijn enkele scholen bij multifunc­tionele centra gehuisvest. Dat vraagt ook om overleg met andere gebruikers. Maar de plannen zijn heel serieus.”

SKOTZO houdt ook een kleine slag om de arm bij het plaatsen ­van zonnepanelen op de panden van Pendula, De Alm, Don Sarto, Fatima en Armhoefse Akker. Vol­gens haar past zo’n duurzame op­lossing wel precies bij de doelstel­ling en imago van de scholen. MOED denk dat ook de andere schoolbesturen voor zonne-ener­gie gaan. Eerder zou de landelijke SDE- subsidie (Stimulering Duurza­me Energieproductie) verspeeld worden als niet deze maand kno­pen waren doorgehakt. Die ter­mijn is verlengd tot maart.