MENU

Door: Jan Geerts, 5 september 2014


Bekijk nieuwbouwprojecten met energiezuinige bril

Het merendeel van de nieuwbouwwoningen wordt ontworpen en gebouwd met een korte termijn visie als het aankomt op de financiering. De ontwikkelingskosten zijn hierbij veruit maatgevend ten opzichte van de levensduurkosten. De gedachte hierbij is dat de woning zo goedkoop mogelijk op de markt gezet worden. Uiteindelijk zijn de bewoners de dupe, niet alleen financieel maar ook ten aanzien van hun wooncomfort.

Lage investeringskosten

Iedere nieuwbouwwoning in Nederland moet voldoen aan de wettelijke eis ten aanzien van de energieprestatie (EPC-eis). Deze stelt een grens aan het energiegebruik dat nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en de verlichting. De manier waarop aan de eis voldaan wordt, is voor iedereen vrij. Bouwkundige en installatietechnische maatregelen kunnen onderling uitgewisseld worden. Zo kan men bijvoorbeeld kiezen uit het goed isoleren van de woning, het beperken van de infiltratie van koude lucht, gebruik maken van een zeer efficiënte warmtepomp of het plaatsen van zonnepanelen.

Met de gedachte om een woning goedkoop op de markt te zetten, ligt het voor de hand die voorziening te kiezen die een hoog energetisch rendement heeft tegen een relatief lage kostprijs. Momenteel zijn zonnepanelen een populair instrument. Het produceren van energie (elektriciteit) compenseert echter het gebruik van energie en daarmee zorg je er niet voor dat de woning weinig energie gebruikt.

Trias Energetica toepassen op nieuwbouw

Het toepassen van installatietechnische maatregelen om bouwkundige onvolkomenheden te compenseren is dan ook strijdig met de principes van de Trias Energetica. De Trias Energetica is de meest toegepaste strategie om tot energiebesparing te komen. Deze gaat uit van de volgende drie opeenvolgende stappen:

1. Beperken van de energievraag.

Door de energievraag van een gebouw te beperken, kunnen de installaties in het gebouw kleiner uitgevoerd worden. Twee belangrijke maatregelen die energieverlies tegen gaan zijn een goede, volledig omsloten thermische schil en het realiseren van een zeer goede naad- en kierdichting. Via naden en kieren kan koude lucht binnenstromen (tocht) en warme lucht wegtrekken (energieverlies). Een andere effectieve maatregel is om de woning op de zon te oriënteren. Hierdoor kan er in de winter nuttig gebruik gemaakt worden van de binnenvallende zonnewarmte.

2. Gebruiken van hernieuwbare energiebronnen.

Een woning met een zeer kleine warmtevraag (door stap 1 goed uit te voeren) wordt grotendeels opgewarmd door de warmte van de zon en de bewoners. Voor de restvraag dienen hernieuwbare bronnen ingezet te worden, zoals wind- en zonne-energie. Ook het opslaan van warmte en koude in de bodem (WKO) valt in deze categorie.

3. Zo efficiënt mogelijke inzet van fossiele brandstoffen.

De laatste stap die gezet kan worden is om de energie uit niet hernieuwbare bronnen zo efficiënt mogelijk te verkrijgen. Denk hierbij aan hoog rendementsketels (HR-ketels) in combinatie met laag temperatuur verwarming (vloerverwarming).

Voordelen energiebewust bouwen

Door tijdens het ontwerpproces van een woning reeds de lange termijn gedachten te hanteren, ligt het voor de hand om allereerst bouwkundige maatregelen te nemen om het energiegebruik te reduceren. Door een integrale visie zullen de meerkosten van deze bouwkundige maatregelen beperkt blijven en zich op de langere termijn vanzelf terugverdienen. De installaties kunnen immers met een beperktere capaciteit uitgevoerd worden, wat in een directe kostenbesparing resulteert. En omdat het energiegebruik gereduceerd is, zullen de kosten voor energie gedurende de totale levensduur van de woning geringer zijn.

Daarnaast heeft een goede bouwkundige basis nog een extra, zeer belangrijk, winstpunt. Het comfort van een woning zal met een goede bouwkundige basis drastisch vooruit gaan. De woning heeft gedurende het gehele jaar een veel constantere, aangename temperatuur. Een energieverslindende airconditioning is daarom overbodig. Grote glasoppervlaktes zorgen binnenshuis voor een grote hoeveelheid aan daglicht. De schilisolatie en effectieve kierdichting zorgen voor zo weinig mogelijk koudestralende oppervlaktes, gaan tochtverschijnselen tegen en houden het buitengeluid buiten.

Al me al genoeg redenen om vanaf nu ieder nieuw woningbouwproject met een energiezuinige bril te bekijken! Bezoek deze webpagina om meer te weten over de mogelijkheden van duurzaam bouwen.

Plaats uw reactie